REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MANIFRYZ.COM

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Przedmiotowy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Manifryz.com dostępnego w sieci Internet pod adresem www.manifryz.pl (dalej zwanego „Sklepem”).

2. Sklep jest prowadzony przez R&K spółka cywilna, w Warszawie, ul. Bruna 34 , 02-594 Warszawa, nr NIP: 5211175213, adres e-mail: manifryz@gmail.com.

3. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Sklepu za pośrednictwem sieci Internet („Użytkownik”).

4. Przedmiotem działalności Sklepu jest udostępnianie Użytkownikowi oferty Sklepu oraz umożliwienie mu dokonywania zakupu i korzystania z indywidualnego konta Użytkownika oraz realizacja zawartych umów sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży wysyłkowej są wyłącznie produkty fizyczne. Usługi są realizowane wyłącznie stacjonarnie w miejscu prowadzonej działalności i oferta zamieszczona na stronie internetowej jest informacyjna.

5. Dla sporów innych niż konsumenckie, sądem właściwym jest sąd właściwości miejscowej Sklepu.

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną i przetwarzanie danych osobowych.

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem („Umowa”) następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnianego w Sklepie. Sklep wskazuje w formularzu rejestracyjnym, które dane Użytkownika są niezbędne do zawarcia Umowy i rozpoczęcia świadczenia usług.

2. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawdziwych danych.

3. Odmowa akceptacji Regulaminu skutkuje nie zawarciem Umowy. Sklep może odmówić świadczenia usług na rzecz danego Użytkownika w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu lub odmowy podania przez Użytkownika danych niezbędnych dla zawarcia umowy, bądź podania danych niepełnych lub nieprawdziwych.

4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

5. W skutek zawarcia umowy Użytkownik otrzymuje dostęp do indywidualnego konta wydzielonego w ramach Sklepu („Konto”), w ramach którego może zarządzać zakupionymi Produktami, ustawieniami Konta i swoimi danymi, a także kontaktować się ze Sklepem.

6. Świadczenie usług drogą elektroniczną może odbywać się również bez konieczności rejestracji, wówczas Użytkownikowi zostaje udostępniona możliwość przeglądania oferty Sklepu oraz składania zamówień w Sklepie na wybrane produkty.

7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8. Administratorami danych osobowych są właściciele spółki R&K zamieszkali w Warszawie.

9. Dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu realizacji umowy świadczenia usług drogą elektroniczną i umów sprzedaży zawieranych w zakresie działalności Sklepu.

10. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola w formularzu rejestracyjnym Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Sklepie, a także innych wysłanych przez Sklep w imieniu własnym lub na zlecenie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika przy rejestracji, w tym także po zakończeniu świadczenia przez Sklep Usług.

11. W związku z zawarciem umowy i świadczeniem usług, Sklep będzie przetwarzał następujące dane osobowe Użytkownika za jego zgodą:

a. imię i nazwisko,

b. adres e-mail,

c. adres zamieszkania lub pobytu,

d. numer telefonu,

e. adres IP,

f. dane identyfikujące w portalach społecznościowych,

g. numer konta bankowego.

12. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim takim jak przedsiębiorstwa przewozowe, wyłącznie w celu dostarczenia produktów zakupionych w Sklepie.

13. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może zostać dokonane w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail manifryz@gmail.com lub adres siedziby Sklepu wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu z zaznaczeniem, których danych osobowych Użytkownik żąda zaprzestania gromadzenia. W przypadku, gdy w wyniku odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych Sklep nie będzie miał możliwości dalszego wykonywania Umowy, może on wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 3 Korzystanie ze Sklepu.

1. Użytkownik korzysta ze Sklepu za pośrednictwem indywidualnego Konta.

2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawny login/numeru karty stałego klienta oraz hasła/pinu karty stałego klienta, podanych podczas Rejestracji w Serwisie albo poprzez funkcję logowania za pośrednictwem portalu Facebook lub Google+. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Sklepu Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas Rejestracji.

3. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podanych w procesie rejestracyjnym, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.

4. Użytkownik zobowiązuje się do nie zamieszczania w Sklepie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Sklepu w ramach korzystania z usług przez Użytkownika.

6. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu ze Sklepu, w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Użytkownik nie powinien udostępniać żadnym osobom trzecim swoich danych umożliwiających logowanie do Sklepu, a także zadbać o ich bezpieczne przechowywanie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi w skutek udostępnienia lub nieumyślnego umożliwienia korzystania z jego Konta osobom trzecim.

8. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów.

9. Zakup Produktu następuje przez aktywowanie przez Użytkownika widocznych w Sklepie odpowiednich opcji dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury zakupu.

10. Zakup produktu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia ceny. Wszystkie ceny produktów zawierają podatek od towarów i usług (VAT) i podawane są w kwotach brutto.

11. Zapłata ceny może zostać dokonana w sposób wybrany przez Użytkownika spośród opcji oferowanych przez Sklep. Po wyborze sposobu płatności za zamawiany Produkt, Użytkownik może zostać przekierowany poza Sklep w celu dokonania płatności. Usługi obsługi płatności świadczone są przez podmioty trzecie na zasadach i warunkach przez nie określonych.

12. Po dokonaniu płatności za zakup Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji.

13. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu przez Sklep od podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika, a w przypadku wyboru metody płatności „za pobraniem”, po przekazaniu przez Użytkownika danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

§ 4 Reklamacje.

1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem ze Sklepu lub wadami zakupionych Produktów należy kierować na adres e-mail manifryz@gmail.com lub adres siedziby Sklepu wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

2. Reklamacja powinna wyczerpująco opisywać stan faktyczny sprawy, żądanie reklamującego oraz dane pozwalające na jego identyfikację w Sklepie, a także zawierać informacje kontaktowe dla celów reklamacji.

3. W stosunku do konsumentów Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

4. Sklep wyłącza rękojmię za wady w stosunkach przedsiębiorczych na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, lub innych sporów konsumenckich, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

§ 6 Odstąpienie od Umowy.

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Użytkownika złożonego Sklepowi. Użytkownik może skorzystać z oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu.

3. Sklep niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Użytkownika, umowę uważa się za niezawartą.

5. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu oraz innych wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Załącznik nr 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Manifryz.com – R&K s.c, ul. Bruna 34, 02-594 Warszawa, adres e-mail: manifryz@gmail.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

Numer zamówienia

(*) Niepotrzebne skreślić.

Usługi manicure i przedłużanie rzęs zadzwońcie do Nas. Sklep-profesjonalne kosmetyki i farby do włosów oraz lakiery hybrydowe. Zamknij